Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van

De Vroe - Naessens bvba
Kestelstraat 6
9880 Aalter

BTW BE 0848.566.490

T 09 279 71 78    
M 0497 26 82 21
F 09 324 34 11
info@verhuizenonline.be

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: De Vroe - Naessens bvba enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze website.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@verhuizenonline.be of telefonisch op het nummer 0032 497 26 82 21. Wij helpen u graag!


2. Onze Producten

Alle producten die door De Vroe - Naessens bvba op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kan De Vroe - Naessens bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. De Vroe - Naessens bvba kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en De Vroe - Naessens bvba wanneer De Vroe - Naessens bvba de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. De Vroe - Naessens bvba zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. De Vroe - Naessens bvba behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Betalen

U kan betalen op 3 manieren:

5.1.Via Paypal.

5.2.Via overschrijving.

5.3.Onder rembours.

6. Transport en Levering

6.1. Transport kosten (in €, BTW inbegrepen) : Wij hanteren een vaste leveringskost van 6€..

6.2. Leveringstermijn :

De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien de bestelling hierdoor echter niet binnen de 30 werkdagen zou kunnen geleverd worden, zal De Vroe - Naessens bvba het niet voorradige artikel apart aan de koper toesturen na deze termijn. Bij uitputting van de voorraad of indien een goed niet binnen de levering termijn vermeld op de website geleverd kan worden, neemt De Vroe - Naessens bvba contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling zonder enige kost te annuleren. De Vroe - Naessens bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

6.3. Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet De Vroe - Naessens bvba van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@verhuizenonline.be. De Vroe - Naessens bvba houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. De Vroe - Naessens bvba zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.


6.4. Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan De Vroe - Naessens bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

6.5. Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken.

7. Annulatie van een bestelling :

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan De Vroe - Naessens bvba van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@verhuizenonline.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal Verhuizenonline.be binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. Verhuizenonline.be betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. Verhuizenonline.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.


8. Retourzendingen :

Wanneer uw bestelling bij u geleverd wordt, dient u als klant te controleren of er geen beschadiging aanwezig is en of het product correct werd geleverd conform uw bestelling. Door het geleverde product te aanvaarden voor ontvangst, keurt u de levering goed. Enkel wanneer u het product weigert bij levering, kan het product geretourneerd worden.

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van De Vroe - Naessens bvba om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres :

De Vroe - Naessens bvba
Kestelstraat 6
9880 Aalter
België

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Vroe - Naessens bvba of rechthoudende derden.

10. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent.