Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Bepalingen

1. Verhuizenonline.be maakt deel uit van de BVBA Devroe-Naessens, met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 13 en met ondernemingsnummer BE0848.566.490.
2. Al onze huurcontracten worden geregeld door onderhavige voorwaarden.

Offertes en prijzen

1. Alle gehanteerde prijzen worden vermeld in euro, exclusief BTW. De op de website vermelde prijzen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
Transport en brandstoffen zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs.
De huurperiode bedraagt steeds minimum 1 dag, waardoor de prijs uitgedrukt wordt in huurprijs/dag.
2. Prijsoffertes zijn 14 dagen geldig. Verhuizenonline.be behoudt zich het recht voor de op de website of elders vermelde prijzen te wijzigen.
3. Bij inontvangstname van het gehuurde materiaal kan er een waarborgsom gevraagd worden. Deze som is gelijk aan de huurprijs voor de gevraagde periode.
4. Op het einde van de huurperiode en bij teruggave van het gehuurde materiaal wordt de eindfactuur opgemaakt en wordt desgevallend de waarborgsom in mindering gebracht, dan wel wordt het teveel betaalde terugbetaald. Ingeval van langdurige huur (i.e. langer dan een week) kunnen tussentijdse facturen worden opgemaakt. Deze dienen op eerste verzoek met bancontact te worden betaald.
5. Facturen dienen op de vervaldag contant en zonder korting betaald te worden te Aalter. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Tevens zijn interesten verschuldigd vanaf de factuurdatum aan 10% per jaar.
6.Door de COVID problematiek is er momenteel een grondstoffentekort en kunnen wij de vermelde prijzen en leveringstermijnen niet altijd garanderen.

Totstandkoming en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de bestelling. Enkel meldingen van het tijdstip van inontvangstname of teruggave door de klant kunnen telefonisch gebeuren, waarbij elk risico op de klant rust.
2. De huurperiode kan door de klant tijdens de duur ervan vervroegd worden stopgezet of verlengd. Ingeval van vervroegde stopzetting is de klant een annulatievergoeding verschuldigd gelijk aan 20 EUR per dag. Verlenging is mogelijk op voorwaarde van verdere beschikbaarheid van het materiaal.
Ingeval van een volledige annulatie tot 48 uur voor aanvang is een vergoeding van 20 EUR verschuldigd. Ingeval van annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene tijdstip is een bedrag gelijk aan het huurgeld voor 1dag verschuldigd.
3. De huurperiode neemt een aanvang vanaf de inontvangstname door de klant of door de levering op het aangegeven adres, en loopt ten einde op het ogenblik van de teruggave aan Verhuizenonline.be
4. Het materiaal wordt slechts overhandigd op voorlegging van de identiteitskaart van de klant of van diegene die namens hem het materiaal in ontvangst neemt.

Risico en schade

1. De gehuurde materialen mogen niet worden onderverhuurd, uitgeleend of ter beschikking van derden worden gesteld.
2. Alle transporten gebeuren op kosten en risico van de klant, tenzij anders overeengekomen.
3. Op het ogenblik van inontvangstname en teruggave worden foto’s genomen van het materiaal, die ter beschikking worden gesteld van de klant.
4. De klant wordt geacht het materiaal te gebruiken en te stallen als een goede huisvader en er goede zorg voor te dragen. De verhuurder kan ten allen tijde tijdens de huurperiode en na verwittiging van de huurder, kennis komen nemen van de staat van het gehuurde materiaal en de wijze waarop het gebruikt wordt.
5. De klant is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan of veroorzaakt tussen inontvangstname en teruggave. In